Foto Wiliam Hoogteyling

Zes koninklijke onderscheidingen in de gemeente Buren

26-04-2013 16:52
VAN DE REDACTIE
0 reacties
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
BUREN - Dit jaar hebben zes inwoners van de gemeente Buren een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zij hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Locoburgemeester G.J. van Ingen reikte vrijdag 26 april de koninklijke onderscheidingen uit.


Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer drs. ds. C. Blenk (73) uit Den Haag
Dhr. Blenk is korte tijd geleden naar Den Haag verhuisd, maar woonde daarvoor geruime tijd in de gemeente Buren. Daarom is in overleg met de gemeente Den Haag besloten de onderscheiding in Maurik uit te reiken.
De heer Blenk, thans met emeritaat, was van 1974 tot 2005 predikant van de Hervormde Gemeente van respectievelijk Woubrugge, Oudewater, Amsterdam en Delft. Hij was de stuwende kracht achter het openhouden en de restauratie van de Noorderkerk in de Jordaan in Amsterdam. Hij legde verbanden tussen de kerk- en wereldgeschiedenis. Sinds zijn emeritaat preekt hij nog vele zondagen tweemaal per dag bij gemeenten in Nederland.

Hij is auteur van de boeken ,,Kerk en Wereldgeschiedenis van de 20e eeuw' (1988, 2e druk 2000); ,,Een Open Monument'' (1993) en ,,Gereformeerden ontdekken zending Israël en het wereldgebeuren'' (2003). Decorandus schreef vele bijdragen voor boeken, kranten en studieverenigingen.
Naast de vele lezingen heeft hij ook twee opmerkelijke debatten gevoerd die de landelijke pers haalden. In 2006 betrof het debat het thema ,,Erfzonde en de bijbelse visie op het mens zijn'' en in 2009 was het thema ,,Calvinisme, wat moeten we ermee''.

Daarnaast was de heer Blenk:
- docent Godsdienst en Levensbeschouwing (1985-2009) aan de Theologische School Johannes Calvijn (THGB) te Ede.
- docent kerkgeschiedenis van de 20e eeuw (1987-heden) door middel van drie-jarigen cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden, met name in Gouda.
- Leider van vanuit de kerkhistorische reizen (1990-heden)
- Lid en thans secretaris van het moderamen van Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte ((1991- heden).
- Predikant gedurende enkele weken per jaar tijdens de kerkdiensten van de Nederlandse Vakantiekerk Berner Oberland (1992-2012)
- Lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond van de Protestantse Kerk in Nederland (1994-2011)


Lid in de Orde van Oranje - Nassau

Mevrouw W.J. van Schaik-Vink (70) uit Lienden
Mevrouw Van Schaik-Vink is in maart 2013 voor de 11e keer Nederlands Kampioen Hoofdklasse Dames geworden tijdens de landelijke wedstrijden van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS), van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB). Voor zover bekend is dit een unieke prestatie. De beoefening van het schoonrijden staat in een traditie van eeuwen en belichaamt een stukje authentiek Nederlands Sportief-cultureel Erfgoed. Ook is zij al sinds 1987 trainster en sinds 2009 bestuurslid van deze Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS). Ook organiseert zij mede de landelijke reünie van de LVS.

Daarnaast is/was decoranda:
- Lid van de Historische Kring Kesteren en omstreken (1977-heden). Zij schrijft artikelen, verricht hand en spandiensten in het verenigingsgebouw. In de periode 2000-2011 werkte actief mee aan de totstandkoming van 3 boeken: 'Herinneringen aan drie eeuwen, deel 1 en 2'', ,,Betuwse Minse op de proatstoel'' en ,,Winter in de (Neder-) Betuwe''.
- Vrijwilliger bij de bibliotheek in Rhenen (1998-2008)

Mevrouw J.A. van Os-van Dodewaard (56) uit Maurik
Mevrouw Van Os-van Dodewaard maakt zich sinds 1992 buitengewoon verdienstelijk voor de Nederlands Hervomde Kerk in Maurik. Zij is sinds 1992 leden-administrateur van deze hervormde gemeente, organiseert mede de actie 'Kerkbalans'' en is ook sinds die tijd medewerker van de jaarlijkse Zomermarktbazar, en sinds enkele jaren ook wintermarkt, ten bate van de kerk. Ook de organisatie van het verjaardagsfonds, en de fietstocht vanj Start Winterwerk neemt zij al 20 jaar voor haar rekening. Ze organiseert de schoonmaakploeg en sinds 2006 de jaarlijkse oliebollendag.
In de periode 1992-2000 was zij ouderling-kerkvoogd van deze hervormde gemeente. Sinds 2010 vervult zij de functie van ouderling-kerkrentmeester.

Daarnaast is/was decoranda:
- Bestuurslid van Vereniging Jong Geldre, afdeling Zoelen (1975-1980);
- Mede-organisator Toneelvereniging van de plaatselijke Landbouwvereniging LTO (sinds 1980);
- Lid van de personeelscommissie van St. Zorgcentra De Betuwe (2002-2007);
- Penningmeester van de (thans slapende) Stichting Vrienden van Verpleeghuis 'De Kersentuin'' sinds 2002. Zij was de stuwende kracht tot de realisatie van een snoozelruimte (een ruimte ontspanningsruimte voor in dit geval demente ouderen, door middel van prikkeling van de zintuigen);
- Penningmeester van de Stichting Vrienden van Verzorgingshuis 'De Valentijn' en Verpleeghuis 'Valentino' (2006-heden);
- Collectant Astmafonds (Longfonds) sinds 1992;
- Vrijwilliger voor Hervormd Kerkkoor Maurik.

De heer H.C. van Meeteren (66) uit Maurik
De heer Van Meeteren is een alom bekende inwoner van Maurik, een sleutelfiguur en raadsman. Sinds 1975 verzamelt hij oude ansichtkaarten (en foto's) van het dorp Maurik. Deze geboren 'Rietpikker' wil op deze manier het fotomateriaal van oud-Maurik bewaren voor het nageslacht. Deze collectie stelt hij belangeloos ten toon. Ook de redacties 'De Gelderlander' en 'De Zakengids' maken regelmatig gebruik van zijn collectie. Hij werkte mee aan de documentaire 'De Gelderse Baksteen' over de steenfabrieken in de regio en aan 'Zomer in Gelderland'. Sinds 1999 is hij onbezoldigd medewerker van het Regionaal Archief Rivierenland.

Daarnaast is/was decorandus:
- Bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM), sinds 2000.
- Lid van de commissie 'Rabobank West-Betuwe' (en rechtsvoorganger 'Cooperatiefonds Rabobank Betuwe', sinds 2002.
- Lid van Klankbordgroep 'De Slaag Maurik' van de Stichting Woningbeheer Betuwe (sinds 2009)
- Redactioneel vrijwilliger van een wekelijkse column in 'De Zakengids' (sinds 1999)
- Lotenverkoper ten bate van de Ned. Herv. Kerk en de R.K. Kerk in Maurik en Herv. Kerk in Zoelen (sinds 1980).

De heer J. Onink (74) uit Eck en Wiel
De heer Onink heeft zich buitengewoon ingezet voor de Nederlands Hervormde Gemeente Eck en Wiel. Decorandus was van 1974-1980 en van 1996 tot 2004 ouderling kerkvoogd en kerkrentmeester. In de tussenliggende periode (1980-1996) was hij kerkvoogd/kerkrentmeester, niet ambtsdrager. Sinds 2004 is hij weer kerkrentmeester. Ook is hij sinds 2004 archivaris van deze St. Annakerk; hij heeft het archief geordend en in kaart gebracht. In de periode 1996-2010 was de heer Onink voorzitter van de restauratiecommissie van de St. Anna Kerk in Eck en Wiel. Mede door zijn bouwkundige achtergrond, was hij van onschatbare waarde tijdens de restauratieperiode van de prominente kerk in het dorp.

Daarnaast is/was decorandus:
- voorzitter van de Bazaarcommissie in Eck en Wiel (1997-2007). Thans nog steeds actief vrijwilliger.
- Voorzitter van Zangvereniging 'Cantate Deo' in Eck en Wiel (2004-heden).
- Vrijwilliger en vraagbaak voor de gehele dorpsgemeenschap en mantelzorger (sinds 1990) voor meerdere personen in het dorp.

De heer A.C.J.M. Haneveer (67) uit Beusichem
De heer Haneveer was 41 jaar lang (1969-2010) docent 'beeldende vorming' en 'drama' en coördinator 'PR-materialen'' van O.R.S. Lek en Linge (en rechtsvoorgangers) in Culemborg. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het (vmbo-)openbaar onderwijs in Culemborg en omstreken. In 1995 fuseerde 'Lek en Linge'' met de 'Da Vinci' scholengemeenschap. Decorandus was één van de bedenkers van het logo van de school, was burgklascoördinator op de 'Da Vinci' School en werd door zijn betrokkenheid en inzet uitgeroepen tot 'Mr Da Vinci'. Verder speelde hij een belangrijke rol in de totstandkoming van de pr-activiteiten, was sectievoorzitter van de vakgroep 'beeldende vorming', medeontwerper van de landelijke examens 'beeldende vorming' en adviseur in zijn vakgebied voor diverse scholen. Hij was een stuwende kracht voor het huidige profiel 'culturele en kunstzinnige vorming' van O.R.S. 'Lek en Linge' in Culemborg. Sinds zijn pensionering is hij nog regelmatig te vinden op school voor de verzorging van de PR-materialen.

Daarnaast is/was decorandus:
- Voorzitter van de oudercommissie en (later) hulpouder van de v.m. Wilhelminakleuterschool in Buren (1977-2000)
- In de periode 2001-2011 ontwerper van corsowagens voor corsoclubs Lienden-Ommeren en sinds 2006 van Culemborg. Zijn creatieve inbreng heeft al tot mooie resultaten geleid.
SqlXml execution failed. ORA-00936: missing expression
  • Agenda